Page 60

Egna Röster Egna Bilder

Abdalla Omar Mansur om tradition och modernitet Abdalla Omar Mansur var tidigare professor i kushitisk historia och kushitiska språk på Somali National University i Mogadishu. Numera är han knuten till Roms universitet och har arbetat med det senaste somaliska lexikonet som gavs ut 2012. I antologin ”The invention of Somalia” skrev Mansur: ”Flera faktorer har bidragit till att slå sönder den somaliska staten. Enligt min mening är klantänkande, missuppfattningar om statens natur och internationellt bistånd de främsta orsakerna till den somaliska nationalstatens sönderfall.” Han menar att Somalia i själva verket är motsatsen till en nation. Internt är folket uppdelat i klaner och saknar historisk erfarenhet av begreppet stat. Nästan 60 procent av befolkningen ville han då – boken gavs ut 1995 när Somalia befann sig i kaotiskt sönderfall – beskriva som nomadiserande. ”För att förstå somalisk kultur måste man ta hänsyn till den muntliga poesins otroliga betydelse. En betydande del av den muntliga poesin har skapats av herdar 56 och behandlar kamelens roll som orsak till bitter fientlighet mellan män från olika klangrupper.” Mansur hävdade att de kulturella traditionerna inte var förenliga med uppbyggnaden av en modern stat. ”Vi somalier är fångna i en kultur som vi skapade i det förflutna och som vi vägrar att skärskåda. Vad som krävs är att vårt folk utbildas och uppmuntras att befria sig från beroendet av klantänkande, välgörenhet och snyltande. Bara när vi har skapat denna nya kultur blir det möjligt att återskapa oss själva och samtidigt sätta i gång med uppbyggnaden av en ny, livsduglig stat.”


Egna Röster Egna Bilder
To see the actual publication please follow the link above